Intervju med Instruktören


Varför ska man träna kampsport?

Träningen är allsidig och innefattar allt vi behöver för att må bra som människor.

Först har vi den rent självförsvarinriktade delen som hjälper oss att skydda oss mot olika former av attacker.

Sedan har vi den djupare tolkningen av självskydd, att skydda oss mot allt som kan påverka vårt liv negativt. Detta begränsas inte bara till fysiska attacker, utan innefattar även andra typer av fenomen som kan reducera vårt välbefinnande.

I träningen tränar vi hela kroppen med avseende vad den är kapabel till, exempelvis styrka, koordination och rörlighet. Vi lär oss hur vi kan använda kroppens kapacitet, exempelvis genom förbättrad hållning, bättre och mer naturligt rörelsemönster samt bättre struktur. Vi lär oss hur vi bör använda kroppens kapacitet genom att vi i träningen belyser och analyserar hur det vardagliga livet tär på våra kroppar och hur vi kan skydda oss mot den nedbrytning som till exempel stillasittande arbete ger. Den lär oss hur vi undviker skador och hur vi skyddar oss mot andra hot som finns omkring oss.

Men påstår man inte att våld föder våld?

Det är ett korrekt påstående men som i detta sammanhang är irrelevant. Målet med all form av kampkonstutövning är att undvika konflikter. I träningen finns inga tävlingar och vi pratar aldrig om att vinna över vår motståndare. Vår målsättning är alltid att skydda oss själva och minimera den fysiska konflikten. Utgångspunkten är alltid att vår motståndare är större, starkare och bättre på att slåss än vad vi är. Våld är således inte lösningen då vi troligen skulle förlora en öppen konflikt. Vi tränar på hur man kan skydda sig utan att nödvändigtvis behöva besegra sin motståndare då detta i praktiken ofta inte är möjligt.

Vi strävar alltid efter att belysa kopplingen till verklighet när vi tränar. Träningssituationen är artificiell då alla inblandade är vänligt sinnade, vi tränar i en säker miljö i full belysning med skyddande mattor på golvet, iförda slitstarka träningskläder efter att ha värmt upp och förberett oss för att minimera skaderisken. I verkligheten ser en hotfull situation helt annorlunda ut. Det kan vara sent en mörk kväll i utemiljö, underlaget är ojämnt med asfalt och kantsten, våra motståndare (vi vet troligen inte exakt hur många de är eller var alla befinner sig) kan vara flera till antalet och inte vänligt sinnade. Tillhyggen förekommer likväl som att man kan kasta sten, flaskor eller till och med ha olika former av skjutvapen. I ett sådant läge kan man naturligtvis inte förlita sig på sin förmåga att utföra tekniker utan det som blir avgörande för utgången är förmågan att korrekt kunna analysera situationen, helst undvika den innan den uppstår men om inte det är möjligt hitta vägar att ta sig därifrån med livet i behåll.

Kan tjejer träna?

Naturligtvis. Jag har mött väldigt många kvinnor i träningen som dels blivit väldigt duktiga och dels berättat att träningen har betytt mycket för deras självkänsla och välbefinnande. Mot bakgrund av beskrivningen ovan, att vi alltid utgår från att vår motståndare är större, starkare och bättre på att slåss än vad vi är, så kan alla träna. Kvinna, man, gammal, ung, delvis fysiskt förhindrad spelar ingen roll. Vi tränar för att skydda oss själva oavsett hur vi ser ut. Bara för att man har vissa begränsningar ska man inte ge upp utan jobba med att hitta vägar att anpassa ett självskydd så att det fungerar för varje enskild individ. Träningen har två sidor i detta avseende. Dels arbetar vi med att stärka varje individ men vi arbetar också med att anpassa träningen efter varje enskild persons förutsättningar så alla kan lära sig ett självskydd som har mening och innebörd för just dem.

Vad har du för råd till föräldrar till barn som vill prova att träna?

Många föräldrar är oroliga för att deras barn ska bli mer våldsamma av att träna kampkonst. Jag känner mig fullt komfortabel att bestämt hävda motsatsen. Genom att på ett säkert sätt öva en konfliktsituation så byggs en trygghet i individen upp. Träningens verklighetsanpassning gör att det snabbt ställs utom tvivel att våld och användandet av fysisk styrka inte leder till några fördelar, tvärtom. Det brukar vara en ögonöppnare för många. Genom mina 20 aktiva år har jag sett otalet stökiga ungdomar bli lugnare, säkrare och mer positiva genom träningen.

Träningen ger även ett ökat skydd mot olyckor. Genom den fallteknikträning vi har lär man sig hur man skyddar sig på bästa sätt när man snubblar, blir knuffad, ramlar med cykeln eller får snedskär när man åker snowboard.